Projektovanie stavieb, predaj zámkových dlažieb a betónových výrobkov

  • Slovenčina

Home

Firma Texing PREST, s. r. o.

Jednou z kľúčových aktivít našej s.r.o. je projektovanie stavieb. Táto činnosť je realizovaná odborne zdatnými, skôr i neskôr narodenými odborníkmi s príslušnými oprávneniami na vykonávanie odborných činností vo výstavbe. Pri tvorbe projektovej dokumentácie sa teda stretáva skúsenosť s najnovšími trendami v oblasti projektovania a realizácie stavieb.
Vzhľadom k našej viac ako 30 ročnej praxi v oblasti projektovania sme schopní odborne zhotoviť projektovú dokumentáciu akejkoľvek stavby počnúc rodinným domom cez bytovku až k priemyselnej či technologickej stavbe. Poskytujeme poradenskú činnosť zdarma.

V prípade Vášho záujmu sme schopní ponúknuť:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • zabezpečenie odsúhlasenia projektovej dokumentácie schvaľovacími orgánmi
  • získanie stavebného povolenia
  • dodávku stavebného materiálu
  • zabezpečenie kolaudácie stavby

Aktuálne ponuky

Ako jedna z mála organizácií na Slovensku sa zaoberáme dokumentačnou prípravou strojových zariadení na uvedenie do prevádzky z hľadiska ich bezpečnosti. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Technickou inšpekciou a.s. a TÜV Rheinland Slovensko s.r.o., ktoré pôsobia v oblasti inšpekcií a sú oprávnenými právnickými osobami na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle platných predpisov a noriem. Výsledkom tejto činnosti je certifikát o splnení bezpečnosti technického zariadenia.

Ukážka našich prác

Our Clients